หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นางสาวรอฮีมะห์ มอลอ รหัส 53

ชื่อ   นางสาวรอฮีมะห์    นามสกุล   มอลอ   รหัส  53                                                

ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน

พฤษภาคม 2561  -   ปัจจุบัน:  ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  

                                            281 ม. 1 ต.นาเกลือ อ.บานา จ.ปัตตานี 95000

                                            ตำแหน่ง พนักงาน QC คลังสินค้า   ระดับ   เจ้าหน้าที่                 

                                             หน้าที่รับผิดชอบ

                                                 - ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ก่อนปิดฉลาก ระหว่างปิดฉลากและ หลังปิดฉลาก

                                                 - ตรวจสอบสินค้าก่อนเข้าตู้คอนแท็นเนอร์

                                                 - จัดทำเอกสารควบคุมสินค้า

สิงหาคม 2558 - เมษายน 2561:  Great glove Thailand co. ltd  (บริษัท  เกรท โกลฟ ไทยแลนด์ )

                                            180/3 ม.7 ต.ศรีสนทร อ.ถลาง จ.ถูเก็ต 83110

                                            ตำแหน่ง Asst.supervisor lab

                                               ระดับ   หัวหน้างาน               

                                               หน้าที่รับผิดชอบ

                                              - เก็บตัวอย่างในไลน์ผลิต

                                              - ตรวจสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างในกระบวนการผลิต

                                              - ควบคุมและดูแลการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนทีถูกต้อง

                                              - บันทึกผลการทดลองในแต่ละวันและรายงานผลกับแผนก production

                                              - ตรวจสอบความชื้นในถุงมือและทำการตรวจสอบ OMT ในถุงมือ

กุมภาพันธ์ 2558  -  กรกฎาคม 2558:  แฟมมีลี่มาร์     

                                            ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน  ระดับ   เจ้าหน้าที่                 

                                               หน้าที่รับผิดชอบ

                                             - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

                                             - สั่งสิงค้าและรับสิงค้า

                                             - ดูแลพนังงานให้เป็นไปตามกฏ
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร

Great glove Thailand   มีนาคม 2560 - มีนาคม 2560 หลักสูตร    การใช้ระบบ ISO 9001

Great glove Thailand   กุมภาพันธ์ 2560 - กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตร การรับมือด้านความปลอดภัย (จ.ป)

Great glove Thailand   พฤศจิกายน 2559 - พฤศจิกายน 2559 หลักสูตร การรับมือเมือโดนสารเคมีที่อันตราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรกฎาคม 2558  -  กรกฎาคม 2558  หลักสูตร นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มิถุนายน 2556  -  มิถุนายน 2556  หลักสูตร  จุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร นักศึกษาช่วยงานในโครงการ เรื่องการตรวจวิเคราะห์จุลชีววิทยาในอาหารพร้อมบริโภค

      

 

 

แกลเลอรี่