หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
  • นักจุลชีววิทยา (Microbiologist)
  • นักวิทยาศาสตร์ (Scientist) 
  • นักวิจัยทางจุลชีววิทยา (Microbiologist Researcher) และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • นักวิชาการ (Academician) ด้านจุลชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • นักควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา (Quality Controller in Microbiology)
  • ตัวแทน (Sale Agent or Sale Representative) จำหน่ายวัสดุ สารเคมี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  • ประกอบอาชีพอิสระทางด้านจุลชีววิทยา (Independent Professioner) และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการผลิตอาหารหมัก ธุรกิจส่วนตัว ผลิตผลิตภัณฑ์หมักจำหน่าย และอื่นๆ

แกลเลอรี่