หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.หัสลินดา บินมะแอ

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย):   นางสาวหัสลินดา  บินมะแอ

 2.ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):  Mrs. Hatsalinda Binma-ae

3. ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย

4. ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย

5. หน่วยงานที่สังกัด: สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6. ที่อยู่: 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

7. โทรศัพท์:  073-299699 ต่อ 73301     

8. อีเมล da_haslinda@hotmail.com

9. ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วท.บ.

ชีววิทยาประยุกต์

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

วท.ม

เทคโนโลยีชีวภาพ

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

ปร.ด

เทคโนโลยีชีวภาพ

10. ความเชี่ยวชาญ

การประยุกต์ใช้จุลชีววิทยาในงานด้านต่างๆ

11. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ 

หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ

12. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  

หัสลินดา  บินมะแอ. 2549. การบำบัดน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยเชื้อราทนร้อนที่ผลิตพอลิเมอร์. ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ    ยะลา.10(1): 105-117

หัสลินดา  บินมะแอ. 2550. มารู้จักโยเกิร์ต...กันดีกว่า. ว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะะลา . 11(1) : 105-117

หัสลินดา  บินมะแอ. 2551. นมแพะ…อีกทางเลือกของคนรักสุขภาพ. ว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . 12(1) : 29-35

หัสลินดา  บินมะแอ. 2552. เชื้อพันธุ์วุ้นสวรรค์  ( Bacterial cellulose). ว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . 13(1) : 50-54

หัสลินดา  บินมะแอ. 2552. การคัดเลือกและแยกจุลินทรีย์ทนร้อนจากแหล่งต่างๆ ในท้องถิ่น . ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . 13(1)  :1-10

หัสลินดา  บินมะแอ. 2553. จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร: ภัยใกล้ตัวที่ต้องระวัง. ว. วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . 14(1) : 53-62

หัสลินดา  บินมะแอ. 2556. การคัดแยกและการประยุกต์ใช้เชื้อราทนร้อนจากมูลสัตว์และวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในการบำบัดน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม.  ว. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2.  : 117-127

 

13.  Linkเว็บไซต์ของอาจารย์ คลิกที่นี้