หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แผนการดำเนินงานประจำปี 62

แผนการดำเนินงานประจำปี 62

1.สรรหานักศึกษา

1.1 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก 

2.พัฒนาสหกิจศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ

2.1 สหกิจศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

3.โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยชั้นปีเป็นฐาน

3.1 ฝึกปฏิบัติการทดสอบและตรวจวิเคราะห์เชื้อตามมาตรฐาน

4.พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการีทำงาน

4.1 พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน

5.พัฒนาการเรียนการสอน

5.1 การจัดการเรียนการสอน

5.2 เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา

5.3 การฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานในรายวิชานอกสถานที่

5.4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

6.พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

6.1 พัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ

7.พัฒนานักศึกษา

7.1 แข่งขันทักษาะทางวิชาการ  

7.2 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

7.3 ฝึกอบรมปฏิบัติการเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย

7.4 อบรม เรื่องการประกันคุณภาพของนักศึกษาชั้นปีที่1

7.5 อบรมเรื่องการใช้เครื่องมือและตรวจวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

7.6 อบรม  เรื่องการใช้เครื่องมือและตรวจวิเคราะห์ขั้นสูงของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

8. พัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพ

8.1 ฝึกปฏิบัติการทดสอบและตรวจวิเคราะห์เชื้อตามมาตรฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

9. อบรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียน (บริการวิชาการ)

9.1 อบรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียน