หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รายงานการกำกับติดตาม ประจำปี 62

  • รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินงานประจำปี 62  (ไตรมาสที่ 1 )

1.สรรหานักศึกษา

1.1 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก 

- ได้ดำเนินการแล้ว  เมื่อวันที่  6  ถึงวันที่ 13  ธันวาคม  2561 สาขาจุลชีววิทยา  ได้ดำเนินการจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร   ให้แก่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์วิทยา  โรงเรียนตาร์เบียวาตุลวิทยามูลนิธิ  โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยา  โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โรงเรียนคัมภีร์วิทยา โรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา  อำเภอธารโต จังหวัดยะลาโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยา  อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  และโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

2.พัฒนาสหกิจศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ

2.1 สหกิจศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

3.โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยชั้นปีเป็นฐาน

-

4.พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการีทำงาน

4.1 พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้จัดซื้อค่าวัสดุและสารเคมี เพื่อใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน

5.พัฒนาการเรียนการสอน

5.1 การจัดการเรียนการสอน

- ได้ดำเนินการแล้ว

5.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

6.พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

6.1 พัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดย เมื่อวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน  2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ  (ค่ายภาษาอังกฤษ) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน  24  คน 

7.พัฒนานักศึกษา

-

8. พัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพ

-

9. อบรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียน (บริการวิชาการ)

-

 

กิจกรรมการดำเนินงานประจำปี 62 (ไตรมาสที่2)

1.สรรหานักศึกษา

-

2.พัฒนาสหกิจศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ

2.1 สหกิจศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม  2562  อาจารย์อับดุลลาห์  โดลาห์  ดาลี  ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

3.โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยชั้นปีเป็นฐาน

-

4.พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการีทำงาน

-

5.พัฒนาการเรียนการสอน

5.1 การจัดการเรียนการสอน

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยเมื่อวันที่ 7มีนาคม2562 ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้ทำค่าวัสดุสารเคมี   

5.2 เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยเมื่อวันที่  16 ถึง 17  มีนาคม  2562 สาขาจุลชีววิทยา  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา ในรายวิชาจุลการ

5.3 การฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานในรายวิชานอกสถานที่

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 25 - 27  เมษายน  2562

6.พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

-

7.พัฒนานักศึกษา

7.1แข่งขันทักษาะทางวิชาการ   

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  เมื่อวันที่  7  -  8  กุมภาพันธ์  2562 อาจารย์นุอัยนี  หะยียูโซะ  และ  อาจารย์ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงะ  ได้พานักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่  4  “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่าง ยั่งยืน” ณ  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   การนำเสนอผลงานวิจัยภาคภาคโปสเตอร์

8. พัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพ

8.1 ฝึกปฏิบัติการทดสอบและตรวจวิเคราะห์เชื้อตามมาตรฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่  16 - 17  มีนาคม  2562 

9. อบรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียน (บริการวิชาการ)

9.1 อบรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียน

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  เมื่อวันที่  9  มกราคม  2562