หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62

1.สรรหานักศึกษา

 

1.1 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก 

ไตรมาสที่ 1

- ได้ดำเนินการแล้ว โดยเมื่อวันที่  6  ถึงวันที่ 13  ธันวาคม  2561  สาขาจุลชีววิทยา  ได้ดำเนินการจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร   ให้แก่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์วิทยา  โรงเรียนตาร์เบียวาตุลวิทยามูลนิธิ  โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยา  โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โรงเรียนคัมภีร์วิทยา โรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา  อำเภอธารโต จังหวัดยะลาโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยา  อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  และโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

2.พัฒนาสหกิจศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ

2.1 สหกิจศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

ไตรมาส 1

- อยู่ในช่วงวางแผนการออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชชีพและสหกิจศึกษ

ไตรมาส 2

- เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม  2562  อาจารย์อับดุลลาห์  โดลาห์  ดาลี  ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

3.โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยชั้นปีเป็นฐาน

3.1 ฝึกปฏิบัติการทดสอบและตรวจวิเคราะห์เชื้อตามมาตรฐาน

ไตรมาส 1

- ยังไม่ดำเนินการ

ไตรมาส 2  

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่  16 - 17  มีนาคม  2562 

4.พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการีทำงาน

4.1 พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน

ไตรมาส 1     

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

5.พัฒนาการเรียนการสอน

5.1 การจัดการเรียนการสอน

ไตรมาส 1     

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้จัดซื้อวัสดุและสารเคมี เพื่อใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน

ไตรมาส 2          

- ได้ดำเนินการแล้ว โดยทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้จัดซื้อวัสดุสารเคมี   

5.2 เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา

ไตรมาส 1

- ยังไม่ดำเนินการ

ไตรมาส 2  

- เมื่อวันที่  16 - 17  มีนาคม  2562 สาขาจุลชีววิทยา  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา ในรายวิชาจุลการวินิจฉัยโรค  

5.3 การฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานในรายวิชานอกสถานที่

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 25 - 27  เมษายน  2562

5.4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

6.พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

6.1 พัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ

ไตรมาส 1

- เมื่อวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน  2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ  (ค่ายภาษาอังกฤษ) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน  24  คน 

7.พัฒนานักศึกษา

7.1แข่งขันทักษาะทางวิชาการ

ไตรมาส 1

- ไม่ดำเนินการ

ไตรมาส 2  

- ได้ดำเนินการแล้ว  เมื่อวันที่  7  -  8  กุมภาพันธ์  2562 อาจารย์นุอันี  หะยียูโซะ  และ  อาจารย์ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงะ  ได้พานักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่  4  “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   การนำเสนอผลงานวิจัยภาคภาคโปสเตอร์

7.2 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ไตรมาส 1

- ยังไม่ดำเนินการ

ไตรมาส 2

- ยังไม่ดำเนินการ

7.3 ฝึกอบรมปฏิบัติการเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย

ไตรมาส 1

- ยังไม่ดำเนินการ

ไตรมาส 2

- ยังไม่ดำเนินการ

7.5 อบรมเรื่องการใช้เครื่องมือและตรวจวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ไตรมาส 1

- ยังไม่ดำเนินการ

7.6 อบรมเรื่องการใช้เครื่องมือและตรวจวิเคราะห์ขั้นสูงของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ไตรมาส 1

- ยังไม่ดำเนินการ

8. พัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพ

8.1 ฝึกปฏิบัติการทดสอบและตรวจวิเคราะห์เชื้อตามมาตรฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ไตรมาส 1

- ยังไม่ดำเนินการ

ไตรมาส 2

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่  16 - 17  มีนาคม  2562 

9. อบรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียน (บริการวิชาการ)

9.1 อบรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียน

ไตรมาส 1

- ยังไม่ดำเนินการ

ไตรมาส 2

- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  เมื่อวันที่  9  มกราคม  2562