หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จุดเด่นและอัตลักษณ์ของหลักสูตร

จุดเด่น   นักปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยามืออาชีพ

อัตลักษณ์หลักสูตร     บัณฑิตสู้งาน  มีจิตอาสา  เก่งปฏิบัติการ