หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รางวัลงานการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยา ร่วมนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ภาคโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง "ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชวงศ์ซิงกีบราซิอี้ Antibacterial Activity of Endophytic Fungi Isolated From Zingibraceae Plants"

แกลเลอรี่