หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แผนการเรียน

แผนการเรียน

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1               

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(--)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

  6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

 

34118102   

เคมีและเคมีวิเคราะห์

6(4-4-10)

14118103

คณิตศาสตร์พื้นฐานและสถิติ

3(3-0-6)

14118104 

ฟิสิกส์

3(2-2-5) 

รวม

18 หน่วยกิต