หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัสเเละชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Microbiology

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

             : Bachelor of Science (Microbiology)

   ชื่อย่อ : วท.บ. (จุลชีววิทยา)

           : B.Sc (Microbiology)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

1. รหัสเเละชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร: 25501571102845

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Medical and Industrial Microbiology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)

          : Bachelor of Science (Medical and Industrial Microbiology)
ชื่อย่อ  : วท.บ. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)

          : B.Sc. (Medical and Industrial Microbiology)