หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร
ห้องปฏิบัติการแบคทีเรัยวิทยา
ห้องปฏิบัติการราวิทยา
ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและเตรียมสารต่างๆ

 

แกลเลอรี่