หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรจุลชีววิทยา ได้จัดสัมมนาทางจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรจุลชีววิทยา ได้จัดสัมมนาทางจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้เรียนเชิญ อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มาร่วมเปฺิดพิธีสัมมนาทางจุลชีววิทยา ในด้านประเด็นทันสมัยทางจุลชีววิทยา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 14 คน 14 เรื่อง ในด้านต่างๆ ได้แก่ “จุลชีววิทยากับประเด็นทันสมัย ด้านแบคทีเรียกรดแลคติก, สารชีวภัณฑ์ยับยั้งกับจุลินทรีย์ และแบคทีเรียลเซลลูโลส” และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมฟังการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ ทั้งหมดรวม 66 คน ตลอดจนได้รับเชิญวิทยากรนักวิจัย (ดร. ตัยยีบ๊ะ นุ้ยเดช, นักวิจัยหลังปริญญาเอก) ผู้มีประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยา จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาบรรยายเรื่อง “จุลชีววิทยากับประเด็นทันสมัย : Induction and genome analysis of prophage from Vibrio campbellii ” และนางสาวหัสยานี  บินมะแอ (นักศึกษาปริญญาเอก) จากภาควิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และภูมิคุ้มกันวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย The National University of  Malaysia มาบรรยาย เรื่อง  “ประเด็นทันสมัยด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์: Helicobacter pylori ภัยเงียบในกระเพาะอาหาร สู่การเกิดมะเร็ง” เพื่อประโยชน์กับนักศึกษาทุกชั้นปี

แกลเลอรี่