หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาจุลชีววิทยา จัดกิจกรรมอบรมในรายวิชาจุลวินิจฉัยโรค

เมื่อวันที่ 30 - 31  มกราคม  2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีการจัดกิจรรมอบรมในรายวิชาจุลวินิจฉัยโรค ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทางหลักสูตรได้เชิญวิทยากร คือ คุณจารุณี ภควันต์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ และคุณนางสาวเพ็ญศรี ตระกูลสรณคมน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกห้องจุลชีววิทยา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และปฏิบัติฝึกฝนจริงจากวิทยากรผู้เชียวชาญ และเพื่อเตรียมความพร้อมความเข้าใจก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการย้อมแกรมเชื้อแบคทีเรีย การเพาะเชื้อ การทดสอบการดื้อยา การ strek เชื้อ การทดสอบทางชีวเคมี และมีการทดสอบก่อนและหลังอบรม เพื่อประเมินความเข้าใจและความรู้ของนักศึกษา ในการนี้ทางหลักสูตรต้องขอบคุณท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้

แกลเลอรี่