หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ความร่วมมือกับสถาบันหรือหน่วยงาน

- หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี