หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เว็บไซต์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เว็บไซต์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา