หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรม เรื่องการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา

เมื่อวันที่ 18-19 และวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 หลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรม เรื่องการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา ผ่านระบบออนไลน์ Google  meet ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ซึ่งทางหลักสูตรได้เชิญ คุณกูพูวัยซะห์ อีแต มาเป็นวิทยากรโดยมีอาจารย์นุรอัยนี หะยียูโซะ และอาจารย์คอสียาห์ สะลี เป็นอาจารย์รับผิดชอบกิจกรรม  ให้ความรู้กับนักศึกษาเรื่องการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา เช่น ในเรื่องทักษะการอ่าน การพูด และเขียนภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทักษะการสรุปความจากบทความทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้ในการสอบและในชีวิตประจำวัน

แกลเลอรี่