หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ได้จัดสัมมนาทางจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 ในด้านประเด็นทันสมัยทางจุลชีววิทยา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 27 คน

หลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ได้จัดสัมมนาทางจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 ในด้านประเด็นทันสมัยทางจุลชีววิทยา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 27 คน 15 เรื่อง ในด้านต่างๆ ได้แก่ “จุลชีววิทยากับประเด็นทันสมัย ด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร, สารชีวภัณฑ์ยับยั้งกับจุลินทรีย์, ด้านจุลินทรีย์กับปุ๋ยหมักชีววภาพ และแบคทีเรียลเซลลูโลส” และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมฟังการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ ทั้งหมดรวม 72 คน ตลอดจนได้รับเชิญวิทยากร ดร. ตัยยีบ๊ะ นุ้ยเดช ผู้มีประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยา จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มาบรรยายเรื่อง  “จุลชีววิทยากับประเด็นทันสมัย : สารสื่อสัญญาณอินโดล และการใช้ประโยชน์” และ     ดร. หัสยานี  บินมะแอ ผู้มีประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์ จากภาควิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และภูมิคุ้มกันวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย The National University of  Malaysia มาบรรยาย เรื่อง  “ประเด็นทันสมัยด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์ : โรคเมลิออยโดสิส โรคติดเชื้อที่ควรเฝ้าระวัง” เพื่อประโยชน์กับนักศึกษาทุกชั้นปี

แกลเลอรี่