หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ทางหลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ ในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกมีความรู้และทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนและการทำงานต่อไป

แกลเลอรี่