หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม


รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว