หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ได้จัดสัมมนาทางจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาทางจุลชีววิทยาในด้านประเด็นทันสมัยทางจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมีผู้สัมมนาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 23 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณาจารย์หลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรมและอาจารย์วาฟาอ์ หาญณรงค์ เป็นคณะกรรมการและวิทยากรสัมมนาในหัวข้อเรื่อง จุลชีววิทยากับประเด็นทันสมัย : เปิดโลกธุรกิจผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์

แกลเลอรี่