หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ลานวัฒนธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ให้เกิดความรักใคร่ ปรองดอง สมานฉันท์

 

แกลเลอรี่