หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม  มีการจัดกิจรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  โดยมีการนำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกงาน              และข้อแนะนำจากรุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ให้แก่รุ่นน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 3 พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์   ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

แกลเลอรี่