หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ซุไบด๊ะ หะยีวาเงาะ

zubaidah.h@yru.ac.th