หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.นุรอัยนี หะยียูโซ๊ะ

nur-ainee.h@yru.ac.th