หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงการบริการวิชาการ เรื่องอบรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียน

เมือวันที่ 10 มีนาคม 2561 ทางหลักสูตรจุลชีววิทยาได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องอบรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียน ใหเแก่นักเรียนในพื้นที่ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีคณจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงแก่นักเรียนในการฝึกปฏิบัติการเทคนิกเบื้องต้นทางจุลชีววิทยาเบื้องต้น ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

แกลเลอรี่