มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  • ปรัชญาของหลักสูตร

        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ด้านการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำด้านการสอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

  • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

           1) มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานวิจัยในระดับสูงที่มีความเป็นต้นแบบ โดยการบูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

         2) มีความเชี่ยวชาญและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในระดับต่าง ๆ โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในระดับชาติและนานาชาติ

         3) ผลิตบัณฑิตเป็นผู้นำด้านวิชาการทางการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง    

          4) เป็นผู้นำด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวิจัย และบริการวิชาการทางการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และนำผลวิจัยมาปรับปรุงและจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

           5) ตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพครูเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ