มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.รูฮัยซา ดือราแม

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

ชื่อ – สกุล     ดร.รูฮัยซา ดือราแม

ตำแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์

สังกัด     คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

1. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปร.ด.

วิทยาศาสตรศึกษา

2562

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วท.ม.

ฟิสิกส์

2554

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วท.บ.

ฟิสิกส์

2551

 

2. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ)

2.1   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)

2.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

2.1.2 ตำรา หนังสือ

2.1.3 บทความทางวิชาการ

2.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ

2.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

2.1.3.3   ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

2.2   ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

2.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

(ไม่มี)

2.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

        (ไม่มี)

2.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

Ruhaisa Dearamae and Jiradawan Huntula. (2019). An Exploring of Active Learning Management in Science Class by Using Question. In The 12th International Conference on Educational Research (ICER2019) “Thinking about Education for the Next Generation: New Generation's Pedagogy, Technology, and School Improvement” on 25th-27th September 2019 (pp. 388-394). Khon Kaen, Thailand : Khon Kaen University.

Ruhaisa Dearamae and Wisanugorn Nammungkhun. (2019). Understanding an active learning of Pre-service Teachers in Southern of Thailand. In The 12th International Conference on Educational Research (ICER2019) “Thinking about Education for the Next Generation: New Generation's Pedagogy, Technology, and School Improvement” on 25th-27th September 2019 (pp. 395-401). Khon Kaen, Thailand : Khon Kaen University.

Ruhaisa Dearamaeand Jiradawan Huntula. (2017). Teaching and Learning in Science Classroom: Case Study the Best Practice of Thai Instructors. In The Korean Association for Science Education 2017 KASE the 71st General Meeting and International Conference on 9th-11th February 2017 (pp. 176-177). Seoul, Korea : Seoul National University.

2.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

2.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

2.3.2 ผลงานด้านศิลปะ

2.3.3 สารานุกรม

2.3.4 งานแปล

2.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

3. ประสบการณ์สอน

    3.1  ระดับปริญญาตรี 1 ปี

ชื่อวิชา    วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชื่อวิชา    ฟิสิกส์ทั่วไป 1

ชื่อวิชา    ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1

ชื่อวิชา    ฟิสิกส์ทั่วไป 2

ชื่อวิชา    ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

ชื่อวิชา    ฟิสิกส์แผนใหม่

ชื่อวิชา    ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่

ชื่อวิชา    คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1

ชื่อวิชา    วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

3(3-0-6)

1(0-3-0)

3(3-0-6)

1(0-3-0)

3(3-0-6)

1(0-3-0)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต