มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.รูฮัยซา ดือราแม

บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

  1. Ruhaisa Dearamae and Jiradawan Huntula. (2019). An Exploring of Active Learning Management in Science Class by Using Question. In The 12th International Conference on Educational Research (ICER2019) “Thinking about Education for the Next Generation: New Generation's Pedagogy, Technology, and School Improvement” on 25th-27th September 2019 (pp. 388-394). Khon Kaen, Thailand : Khon Kaen University.
  2. Ruhaisa Dearamae and Wisanugorn Nammungkhun. (2019). Understanding an active learning of Pre-service Teachers in Southern of Thailand. In The 12th International Conference on Educational Research (ICER2019) “Thinking about Education for the Next Generation: New Generation's Pedagogy, Technology, and School Improvement” on 25th-27th September 2019 (pp. 395-401). Khon Kaen, Thailand : Khon Kaen University.
  3. Ruhaisa Dearamaeand Jiradawan Huntula. (2017). Teaching and Learning in Science Classroom: Case Study the Best Practice of Thai Instructors. In The Korean Association for Science Education 2017 KASE the 71st General Meeting and International Conference on 9th-11th February 2017 (pp. 176-177). Seoul, Korea : Seoul National University.