มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ภาษาไทย   

ชื่อเต็ม  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ   :  ปร.ด. (การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ  

ชื่อเต็ม  :  Doctor of Philosophy (Teaching Science, Mathematics and Computer)

ชื่อย่อ   :  Ph.D. (Teaching Science, Mathematics and Computer)