มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. อาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษาที่สอนและทำวิจัยขั้นสูงด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และคอมพิวเตอร์

2. นักวิชาการและนักวิจัยด้านการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

3. ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชนที่สามารถสอนและท าวิจัย เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

4. ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษาที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์