มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ

ปฐมนิเทศนักศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม) กับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

ในวันที่  25  มิถุนายน 2566  
เวลา 09.00 - 12.00 น.   
 ณ ห้อง SMT&STEM 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่