มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาชั้นปี 1 ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และ นักศึกษาชั้นปี 2 พร้อมทั้งนี้นักศึกษาได้พบปะกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ห้อง SMT & STEM อาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่