มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2566 อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง และอาจารย์ ดร.รูฮัยซา ดือราแม เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากร) ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่