สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์