สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ทุนศึกษาต่อ อายิโนะโมะโต๊ะ

แกลเลอรี่