สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Physics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (ฟิสิกส์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Physics)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Physics)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เห็นสมควรให้เสนอ
หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554
6.4 สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
5/2554 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา
2557

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 นักฟิสิกส์ และนักดาราศาสตร์
8.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
8.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
8.4 เจ้าหน้าที่วิจัยในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
8.5 ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
9. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี