สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

          โครงหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชา

เฉพาะด้าน) และหมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาแกน 26 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 69 หน่วยกิต

          วิชาเฉพาะด้านบังคับ 49 หน่วยกิต

          วิชาเฉพาะด้านเลือก 13 หน่วยกิต

          วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชา

          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

          บังคับเรียน 10 หน่วยกิต

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด