สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

ู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซฬฬ>>Click>>https://scholar.google.co.th/citations?user=hz7rTlMAAAAJ&hl=th

อาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ >>Click>>https://scholar.google.co.th/citations?user=RTQ_0_wAAAAJ&hl=th

อาจารย์ ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ >>Click>>http://graduate.yru.ac.th/images

อาจารย์ ดร.ปาวีณา  ดุลยเสรี >>Click>>https://scholar.google.co.th/citations?user=iFP5pwwAAAAJ&hl=th

อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์>>Click>>https://scholar.google.co.th/citations?user=INgCVgwAAAAJ&hl=th

อาจารย์โรสลีนา  อนัตนุกูลวงศ์>>Click>>https://scholar.google.co.th/citations?user=MF8J4bsAAAAJ&hl=en

นายฮูเซ็ง ชายดานา>>Click>>https://www.scientific.net/AMM.879.32