สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

การสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

 • สมัครพร้อมยืนยันสิทธิ์ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • รายละเอียดการสมัคร
 1. วิธีการสมัครและการยืนยันสิทธิ์

  กรอกข้อมูลผู้สมัครและเลือกสาขาวิชาผ่านระบบ http://eduservice.yru.ac.th/tcas/ และพิมพ์ใบสมัครมายื่นพร้อมยืนยันสิทธิ์ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

  ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น สาขาใดมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินในการยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น

 2. ค่าสมัคร 300 บาท
 3. สิ่งที่ต้องนำมายืนยันสิทธิ์
  1. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว เครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
  3. สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  5. ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัว จำนวน 1,000 บาท
  6. ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร (ค่าเทอม) รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ
  7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เครื่องแบบนักศึกษา, ค่าอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ประมาณ 2,000 บาท

 

winkติดต่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครได้ที่...

 • TEL. 080-6039381
 • Facebook: หลักสูตรฟิสิกส์  ม.ราชภัฏยะลา
 • Email: [email protected]