สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

     

1. นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการ ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

2. เจ้าหน้าที่วิจัยทางวิทยาศาสตร์

3. ผู้ช่วยนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์

4. นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

5. ตัวแทนจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

6. พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี

7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

8. ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

9. นักอุตุนิยมวิทยา

10. ข้าราชการครูในโครงการ ทุน สควค.