สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ชื่อ :
ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี
 
ตำแหน่ง :หัวหน้างานวิจัยและบริกาวิชาการ
 
อีเมล์ [email protected]
 
เบอร์โทรศัพท์  073-299628 ต่อ 70003