สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

           

                     ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี

ความเชี่ยวชาญ ด้านการสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน

>>ข้อมูลเพิ่มเติม<<