สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ภารกิจหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีสมรรถนะ ดังนี้

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับความ ต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาต่อทางฟิสิกส์ ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ คิดสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงกฎทางฟิสิกส์ไปสู่การแก้ปัญหาและการถ่ายทอดองค์ ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีโลกทัศน์กว้าง มีคุณธรรมจริยธรรม มีเจตคติที่ดีและศรัทธา ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะฟิสิกส์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ ท้องถิ่น
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนา คุณภาพชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข