สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมพี่ติวน้อง

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 2 เป็นวิทยากรในกิจกรรมพี่ติวน้อง ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ครั้งที่ 1, 9 กันยายน 2563) ในสาขา สัตวศาสตร์ พลังงานทดแทน วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เคมี  วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา จุลชีววิทยา และ เกษตรศาสตร์ จำนวน 120 คน  ณ ห้องประชุมติ่งเซียง อาคาร 24 ชั้น 2 ในหัวข้อ คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ กฏการเคลื่อนที่ กิจกรรมในครั้ง กิจกรรมครั้งที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่จะพัฒนานักศึกษาสาขาฟิสิกส์ให้เป็นบัณฑิตเกิดคุณลักษณะที่ดี ด้านการทางการสืื่อสาร การถ่ายทอดความรู้

แกลเลอรี่