สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาบีดีน ดะแซสาเมาะ

 
Assistant Professor Abedeen Dasaesamoh
Faculty of science technology and agricultural, Yala Rajaphat University