สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม เรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังส้มมนาจาก นักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 5 มกราคม 2566 ทางสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดเวทีกิจกรรมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังส้มมนาจาก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เวลา 09:00 -12:00 สถานที่ อาคาร 9 ห้อง 207  หัวข้อ ดังนี้

enlightenedAPPLICATION OF PV SYSTEMS IN THE PROCESS OFDRYING FISH FOR TRADITIONAL FISHERMAN (นูรอีซาตี โฉมอุภัย)

enlightenedLIGHT CURVE ANALYSIS OF THE ECLIPSING BINARY SYSTEM V781 TAU (ซูรีนา สาแเม)

enlightenedCOMBINED EFECT OF NITROGEN-DOPED FUNCTIONAL GROUPS AND POROSITY OF POROUS CARBONS ON ELECTROCHEMICAL PERFORMANCE OF SUPERCAPACITORS (ธากีมัน ดอแม)

enlightenedMINI-HYDRO TURBINE: SOLUTION TO POWER CHALLENGES IN AN EMERGING SOCIETY WITH ABUNDANCE OF WATER (อับดุลอานัส ยือโระ)

enlightenedNO2 LEVELS INSIDE VEHICLE CABINS WITH POLLEN AND ACTIVATED CARBON FILTERS:A REAL WORLD TARGETED INTERVENTION TO ESTIMATE NO2 EXPOSURE REDUCTION POTENTIAL (ชุลกีฟลี กะดอง)

แกลเลอรี่