สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 12 มกราคม 2566 ทางสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดเวทีกิจกรรมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังส้มมนาจาก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เวลา 09:00 -12:00 สถานที่ อาคาร 9 ห้อง 207  หัวข้อ ดังนี้

enlightenedApplication of PV systems in the process of tdrying fish for raditional fisherman.(นุรฮีซาตีฮ์ โฉมอุภัย)

enlightenedHigh Performance Adhesive Joint Made from Densifie Wood.(ตัสนีม เจ๊ะและ)

enlightenedEffect of Metakaolin content on mechanical and water barrier properties of cassava starch films.(อามานี เจ๊ะเดะ)

enlightenedAnalysis of Structure and Evolution of Binary System GV Leo.(ซาฮีดา สาแม)

enlightenedDetection and classification of sunspots via deep convolutional neural network.(นุชฮายาตี สาแม)

enlightenedAutomatic classification of eclipsing binary stars using deep leaning methods.(ซากียะห์ มะลาเย็น)

 

แกลเลอรี่