สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดเวทีกิจกรรมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังส้มมนาจาก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เวลา 09:00 -12:00 สถานที่ อาคาร 9 ห้อง 207  หัวข้อ ดังนี้

wink 1 Effect of graphene on polar and nonpolar rubber matrices (นางสาวอักรีมา อาดำ)

wink Recycling of waste carbon residue from spent lithium-ion batteries (นายฮัมดีย์ ยานยา)

wink Comparative life cycle assessment of activated carbon productionfrom various raw materials (นายฮากีม ยาตี)

 

แกลเลอรี่