สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปฏิทินการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS) ที่จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปีการศึกษา 2566 นี้ ไม่ได้เข้าร่วมระบบดังกล่าว จะดำเนินการรับสมัครโดยมหาวิทยาลัยเองทุกขั้นตอน ผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกไม่จำเป็นต้องทำการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ clearing house ผ่านระบบ TCAS ซึ่งการรับสมัครของนักศึกษาภาคปกติ 

แกลเลอรี่