สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงการ แบ่งรอยยิ้ม ปันความสุขให้น้องวันฮารีรายออีดิลฟิตรี ประจำปี 2559

ทางนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาเด็กกำพร้าและเด็กยากจน เพื่อเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำหรับการแบ่งปันรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ เปิดโอกาสสำหรับการดูแล เยียวยา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กกำพร้าและยากจนที่เข้าร่วมโครงการเติบโตเป็นประชาชาติที่มีคุณภาพและมีโอการเสมอภาค เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมในอนาคตต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย เด็กกำพร้า 90 คนในเขตจังหวัดยะลา สนับสนุนโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรฝ่ายกิจการนักศึกษา

และ ผบ.หน่วยเฉพาะกิจยะลา นักศึกษาสจสต. และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคอมพิวเตอร์ จัดขึ้นวันที่ 9 กรกฏาคม 2559

แกลเลอรี่